Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Báo ĐápHTL16:48121
HHL17:09117
2Kênh CầuHTL17:09112
3Lực ĐiềnHTL17:09105
HHL17:09104
4Xuân QuanHTL17:09124
HHL17:09121
5TranhHTL17:0993
HHL17:0986
6Bá ThuỷHTL17:0996
HHL17:0950
7TV Phú LươngH17:1288
8Cầu CấtHTL--
HHL17:09108
9NeoHTL17:0965
HHL17:0965
10My ĐộngBH17:0993
SLu17:1289
11Cầu Xe mớiHTL17:0990
HHL17:0989
12An ThổHTL17:099077
HHL17:099060

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>