Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Báo ĐápHTL20:45173
HHL20:45168
2Kênh CầuHTL20:45163
3Lực ĐiềnHTL20:42155
HHL20:42155
4Xuân QuanHTL20:45175
HHL20:45169
5TranhHTL20:42143
HHL20:42143
6Bá ThuỷHTL20:42133
HHL20:4290
7TV Phú LươngH20:42101
8Cầu CấtHTL--
HHL20:42122
9NeoHTL20:42127
HHL20:4268
10My ĐộngBH20:42156
SLu20:42104
11Cầu Xe mớiHTL20:4289
HHL20:4297
12An ThổHTL20:4287
HHL20:4287

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>