Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h
1Báo ĐápHTL21:27170
HHL21:27167
2Kênh CầuHTL21:27163
3Lực ĐiềnHTL21:27154
HHL21:27154
4Xuân QuanHTL21:27178
HHL21:27169
5TranhHTL21:27143
HHL21:27143
6Bá ThuỷHTL21:27134
HHL21:2794
7TV Phú LươngH21:2799
8Cầu CấtHTL--
HHL21:27121
9NeoHTL21:27120
HHL21:2780
10My ĐộngBH21:27156
SLu21:2799
11Cầu Xe mớiHTL21:2792
HHL21:27100
12An ThổHTL21:2796
HHL21:2795

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>